در تاریخ 97.11.4
ساحل بیات با انجام 3 بازی تواسنت مدال طلا را از آن خود کند : بازی اول با نوک اوت کردن حریف . بازی دوم به صورت امتیازی ولی در راند اول یکبار حریف خود را ناک دان کرد . بازی آخر هم با ناک اوت کردن حریف .

ندا کوثری با انجام 3 بازی توانست مدال طلا را از آن خود کند : بازی اول برد به صورت امتیازی . بازی دوم به صورت امتیازی با ناک دانی . بازی آخر با ناک اوتی

ریحانه سعیدی فایتر وزن -51 کیلو گرم سلاطین برای به دست آوردن مدال طلا مسابقات این سبک AiKIA  در 5 مسابقه پیاپی شرکت کرد و توانست با  3 بازی به صورت امتیازی و 1 بازی با ناک اوتی و 1 بازی با انصراف حریف پیروز میدان باشد