مربیان سلاطین رینگ

یاسر ارمندئی

مربی کیک بوکس و مویتای محدوده فعالیت تهران غرب

ساحل بیات

مربی کیک بوکس و مویتای محدوده فعالیت: تهران غرب و شمال

سارا رضایی

مربی کیک بوکس و ژیمناستیک محدوده فعالیت تهران شرق و غرب

فرناز صادقی

مربی کیک بوکس محدوده فعالیت تهران شمال

زهرا کارگر

مربی کیک بوکس و محدوده فعالیت: تهران غرب

حامد مهدوی

مربی کیک بوکس محدوده فعالیت تهران غرب

مربی رزرو

مربی کیک بوکس و مویتای محدوده فعالیت تهران غرب