شرح کلاس های یاسر ارمندئی

دوره های خصوصی و نمیه خصوصی

خصوصی 60 دقیقه نمیه خصوصی 90 دقیقه

دهکده المپیک

boxing-offer-icon2
2.000.000 تومان 12 جلسه

دوره خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن
boxing-offer-icon2
800.000 تومان 12 جلسه

دوره نیمه خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن

سعادت آباد

boxing-offer-icon2
2.500.000 تومان12 جلسه

دوره خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن
boxing-offer-icon2
1.000.000 تومان 12 جلسه

دوره نیمه خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن

دوره های عمومی

90 دقیقه ای

مجموعه ورزشی انقلاب

boxing-offer-icon2
558.000 تومان12 جلسه

عمومی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن -مخصوص افراد مبتدی

سعادت آباد (ایثارگران)

boxing-offer-icon2
400.000 تومان 12 جلسه

عمومی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - میت زنی - کیسه بوکس - رینگ بوکس - بهترین دوره برای آماده سازی در مسابقات