شرح کلاس های یاسر ارمندئی

دوره های خصوصی و نمیه خصوصی

خصوصی 60 دقیقه نیمه خصوصی 90 دقیقه

دهکده المپیک

boxing-offer-icon2
2.000.000 تومان 12 جلسه

دوره خصوصی 1 تا 2 نفره

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن
boxing-offer-icon2
800.000 تومان 12 جلسه

دوره نیمه خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن

میدان پونک

boxing-offer-icon2
3.000.000 تومان12 جلسه

دوره خصوصی 1 تا 2 نفره

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن
boxing-offer-icon2
1.000.000 تومان 12 جلسه

دوره نیمه خصوصی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - برنامه غدایی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن

دوره های عمومی

90 دقیقه ای

مجموعه ورزشی انقلاب

boxing-offer-icon2
700.000 تومان12 جلسه

عمومی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - میت زنی - کیسه بوکس - بادی کامپوزیشن -مخصوص افراد مبتدی

میدان پونک

boxing-offer-icon2
500.000 تومان 12 جلسه

عمومی

  • فانکشنال - بدنسازی رزمی - میت زنی - کیسه بوکس - رینگ بوکس - بهترین دوره برای آماده سازی در مسابقات