اخبار مسابقات

سلاطین رینگ هیچ گونه مسولیت در قبال این مسابقات ندارد و فقط آگهی پوستر مسابقات را باز نشر کرده است.