فایتر

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی

علیرضا عباسی

سن : 32

قد : 192

وزن: 110KG

عنوان مبارزان
نام مربی: یاسر ارمندئی